1. Jeżeli dziecko było chrzczone poza naszą parafią należy dostarczyć metrykę chrztu świętego.

2.  Rodzice i dzieci biorą obowiązkowo udział we Mszy św. Niedzielnejnabożeństwach przypadających na dany czas liturgiczny i wszelkich spotkaniach organizacyjnych związanych z przygotowaniem do I Komunii Świętej.

 

 


Dzieci przygotowują się do I Komunii św. Przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy drugiej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

W efekcie całorocznej pracy uczeń powinien umieć:

• współpracować z kolegami, z rodzicami, katechetą, nauczycielami i duszpasterzami w dobrym przygotowaniu się do spotkania z Chrystusem w Eucharystii i sakramencie pokuty;

• ufnie powierzać swoje grzechy i słabości Jezusowi Chrystusowi;

• prosić o przebaczenie Boga i ludzi oraz szczerze dziękować za nie; • wypełniać warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty; • wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii;

• wzbudzać proste akty wyrażające wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie;

• rozwijać w sobie przyjaźń z Jezusem przez korzystanie z sakramentów Kościoła oraz prowadzenie życia zgodnego z Ewangelią, odpowiadającego godności dziecka Bożego; • aktywnie współuczestniczyć w przeznaczonych dla nich nabożeństwach, pokutnych i eucharystycznych.

Uczeń powinien znać:

  • różne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz obecności Chrystusa w Kościele;
  • postacie biblijne, w których życiu widoczne jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże i odpowiadanie na nie;
  • znaczenie nauczania Jezusa i czynionych przez Niego znaków. z udzielanym przez Kościół sakramentem pokuty;
  • związek zachodzący między nauczaniem Jezusa i czynionymi przez Niego znakami a ustanowioną   przez Niego Eucharystią;
  • warunki spotkania się ze zmartwychwstałym Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii;
  • formuły liturgiczne umożliwiające udział w Eucharystii oraz korzystanie z pojednania z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty;
  • znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków sakramentalnych; • wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne,
  • modlitwy i krótkie formuły wiary pomagające w interioryzacji niniejszych treści nauczania katechetycznego.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. Nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział drugoklasistów we Mszy Św.- czyli I Komunia Święta – będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

Msza Św. niedzielna o godz. 9:00 jest przede wszystkim Eucharystią dla dzieci. Śpiewy, krótsze czytania, modlitwy, które znają, umożliwiają im odnalezienie się w Bożych tajemnicach. Bardzo proszę o obecność wraz z dziećmi na tej Mszy św. ! Oprócz Mszy świętej dzieci wraz z rodzicami winni brać udział w nabożeństwach:

• PAŹDZIERNIK – RÓŻANIEC 

• GRUDZIEŃ – RORATY 

• WIELKI POST – DROGA KRZYŻOWA 

Dodaj komentarz